طرح 1

ویزیت پزشک و مراقبت فوری

20000 تومان سالیانه
 • عنوان ویژگی اول
 • عنوان ویژگی دوم
 • عنوان ویژگی
 • عنوان ویژگی
 • عنوان ویژگی

پزشک و متخصصان شما

30000 تومان سالیانه
 • عنوان ویژگی اول
 • عنوان ویژگی دوم
 • عنوان ویژگی
 • عنوان ویژگی
 • عنوان ویژگی

ویزیت پزشک و مراقبت فوری

45000 تومان سالیانه
 • عنوان ویژگی اول
 • عنوان ویژگی دوم
 • عنوان ویژگی
 • عنوان ویژگی
 • عنوان ویژگی

پزشک و متخصصان شما

55000 تومان سالیانه
 • عنوان ویژگی اول
 • عنوان ویژگی دوم
 • عنوان ویژگی
 • عنوان ویژگی
 • عنوان ویژگی

طرح 2

پلن 1

10000 تومان ماهیانه
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست

پلن 2

25000 تومان سالیانه
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست

پلن 3

45000 تومان ماهیانه
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست

طرح 3

عنوان

15000 تومان ماهیانه
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست

عنوان

25000 تومان ماهیانه
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست

عنوان

40000 تومان ماهیانه
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست

طرح 4

عنوان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

$ 5.99
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست

عنوان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

$ 5.99
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست

عنوان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

$ 5.99
 • متن تست
 • متن تست
 • متن تست

طرح 5

عنوان

10000 تومان .

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان

عنوان

15000 تومان .

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان

عنوان

10000 تومان .

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان

عنوان

10000 تومان .

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان

طرح 6

عنوان

5000 تومان .

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان

عنوان

10000 تومان .

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان

عنوان

5000 تومان .

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان

عنوان

5000 تومان .

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان